APP
Last Updated 25/10/2018 12:58
Thu, 18 Jul 2024
Muharram 11, 1446
Number of Books 10425

Ang Tunay na Mensahe ni Hesus Ayon sa Quran at Bibliya

Ang Tunay na Mensahe ni Hesus Ayon sa Quran at Bibliya
  • Book Translator: Abu Ukasha
  • Year of Publication: 2018
  • Number of Pages: 21
  • Book Version: Sh. Esam Ishaq
  • Book visits: 5530
  • Book Downloads: 3019
  • Book Reads: 2061

Ang Tunay na Mensahe ni Hesus Ayon sa Quran at Bibliya

Ang Tunay na Mensahe ni Hesus Ayon sa Quran at Bibliya Ang lahat ng pasasalamat at papuri ay sa Diyos lamang, hinahangad natin and kanyang tulong at pagpapatawad.

Humihingi tayo ng kanlungan sa Diyos mula sa kasamaan sa loob ng ating sarili at sa mga bunga ng ating masasamang gawa.

Ang sinumang patnubayan ng Diyos ay hindi maliligaw ng landas, at ang sinumang iligaw Niya ng landas ay hindi makakatagpo ng gabay.

Ako ay sumasaksi na walang diyos maliban sa nag-iisang Diyos (Allah), na wala Siyang katambal o anak, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang alipin at huling sugo. Ako ay nanunumpa na si Hesukristo ay Kanyang alipin at Kanyang sugo.

Ang aklat na ito ay isang buod kung saan nais kong linawin ang pinagmulan ng kristiyanismo at ang kasalukuyang katotohanan hinggil dito upang ipaalam sa mga kristiyano ang pinagmulan ng kanilang mga paniniwala (upang maniwala sa nag-iisang Diyos at pag-isahin ang pagsamba sa kanya). Sa buod na ito, ako ay gumawa ng pagsisikap upang banggitin ang mga talata sa Qur’an na binabanggit ang kuwento ni Hesukristo at ang kanyang ina, at magbigay ng katibayan mula sa kasalukuyang teksto ng Torah at Ebanghelyo upang ilarawan sa mga kristiyanong mambabasa Ang Tunay na Mensahe ni Hesukristo gamit ang kanilang sariling mga batayan.

 

: