Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri

Qhuraanak elle Cabo Sidiica juzih tafsiiri (qhadsamiq kee tabaarak kee qammi juz-itte) wohih la ...

المزيد

Cisnul Muslim

Cisnul Muslim kitab mango doqaa azkaar elle gaaboowimeh yan kitab kinni ...

المزيد

Buluugh al-maraam

tama kitabibnu cajaralbicse kitab kinniih buluuqh al maraamal muggaaqise, tama kitaabih addal c ...

المزيد

Qunxa jaamiqik doorimte cadiswà

shek qali buha tama kitaabal gaabooseh qafar afat korsem al jaamiqa assaghiir diqsita kitaabay ...

المزيد

Salat Kitaabay

"tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih: kaqayl ooy , wadooy , tayammum ke ...

المزيد

Usuul Assalaasa

usuul asslaasah kitaabay shek macammad bin qadulwahhaab bicseeh shek qarba qafar afat korseh ya ...

المزيد

Arbaqiin Cadiis

arbaqiin cadiisil yamixxige imaam annawawi morootom kee namma cadiis elle gaabooseh yani kitab ...

المزيد

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwa

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwal muggaaqisak shek qabdulaqaziiz bin baaz bicse kitab ed ...

المزيد