E-cards
Last Updated 12/3/2019 10:06
Tue, 26 Jan 2021
Jumaada Thani 12, 1442
Number of Books 10198

ศาสนาอิสลามคืออะไร?

ศาสนาอิสลามคืออะไร?
  • Book Editor: ซุฟอัม อุษมาน
  • Publisher: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
  • Year of Publication: 2007
  • Number of Pages: 16
  • Book visits: 4753
  • Book Downloads: 1825
  • Book Reads: 1646

ศาสนาอิสลามคืออะไร?

อะไร คือ อิสลาม ? แนะนำและอธิบายอิสลามเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่ใช่มุสลิม เพื่อทำความรู้จักอิสลามในระดับแรก มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมและศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้อพิสูจน์บางประการเกี่ยวกับอิสลามที่ปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺหรือวจนะของท่านศาสนทูต

Sourceislamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply