E-cards
Last Updated 12/3/2019 10:07
Thu, 22 Oct 2020
Rabia Awal 5, 1442
Number of Books 10172

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ
  • Book Editor: ซฟอมอษมาน
  • Publisher: islamhouse.com
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 7
  • Book visits: 1014
  • Book Downloads: 442
  • Book Reads: 353

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

เรื่องราวการรับอิสลามของมุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม กับการค้นพบอิสลาม ที่เพิ่มความเชื่อมั่นให้เธอว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเพียงใด และความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าทำให้เธอกล้าที่จะพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

Sourceislamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply