E-cards
Last Updated 12/3/2019 10:07
Mon, 20 May 2019
Ramadan 15, 1440
Number of Books 10191

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ
  • Book Editor: ซฟอมอษมาน
  • Publisher: islamhouse.com
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 7
  • Book visits: 197
  • Book Downloads: 81
  • Book Reads: 47

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

เรื่องราวการรับอิสลามของมุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม กับการค้นพบอิสลาม ที่เพิ่มความเชื่อมั่นให้เธอว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเพียงใด และความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าทำให้เธอกล้าที่จะพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

Sourceislamhouse

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply