APP
Last Updated 4/8/2019 11:11
Thu, 23 May 2024
Dhul-Qidah 15, 1445
Number of Books 10399

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO
  • Book Editor: Grupo ng mga Auditor
  • Publisher: Islamic Propagation Office in Rabwah
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 40
  • Book visits: 3677
  • Book Downloads: 2513
  • Book Reads: 1642

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO

Hindi ba sumagi sa iyong isipan ang dahilan kung bakit ang tao ay narito sa mundo? Hindi mo ba naitatanong sa iyong sarili… “Bakit ako nilikha, at anong dahilan ng aking pananatili dito sa mundo?” Hindi ba sumagi man lamang sa iyong isipan kung bakit ang tao ay isinisilang at binabawian ng buhay? Saan siya hahantong pagkaraan ng kamatayan? Ano ang mangyayari sa tao pagkaraang lisanin niya ang pansamantalang buhay na ito?

: