E-cards
Last Updated 4/8/2019 11:44
Wed, 29 Mar 2023
Ramadan 7, 1444
Number of Books 10323

Sino ang Dapat Sambahin

Sino ang Dapat Sambahin
  • Book Editor: Omar Taron
  • Publisher: Islamic Propagation Office in Rabwah
  • Year of Publication: 2008
  • Number of Pages: 54
  • Book visits: 2126
  • Book Downloads: 1417
  • Book Reads: 942

Sino ang Dapat Sambahin

Ang Pagsamba sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha ang siyang UNANG KAUTUSAN na nakatala sa mga Banal na Kasulatang ipinahayag Niya sa Sangkatauhan.

Ang Suhuf (Kalatas ni Abraham), ang Zabur (Psalmo ni David), ang Tawrah (Torah ni Moises), ang Injeel (Ebanghelyo ni Hesus) at ang Qur’an na ipinahayag kay Muhammad – lahat ay tila isang tanikalang gumagapos sa iisang hugpong na mensahe – “O, Sangkatauhan! sambahin ninyo ang inyong Diyos na Lumikha sa inyo!”

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply