ඉස්ලාමයේ දූතයාණන් මුහම්මද් තුමා වේ

ඉස්ලාමයේ දූතයාණන් මුහම්මද් තුමා වේ

ඉස්ලාමයේ දූතයාණන් මුහම්මද් තුමා වේ ඉස්ලාමයේ දූතයාණන්ව වනුයේ: ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමායේ ...

المزيد