ഖലീലുല്ലാഹിയുടെ ധന്യജീവിതം മാതൃകയാകുന്നത്‌

ഖലീലുല്ലാഹിയുടെ ധന്യജീവിതം മാതൃകയാകുന്നത്‌

മഹാനായ പ്രവാചകന്‍ ഏതേതെല്ലാം രീതിയിലാണ്‌ വിശ്വാസികള്ക്ക്.‌ മാതൃകയായി ഭവിക്കുന്നത്‌ എന്ന് ഖുര്ആ. ...

المزيد