मात्र एक पत्र

मात्र एक पत्र

मात्र एक पत्र ईशवरले दूत आदमलाई पैदा गरे पछि मात्र एउटा पत्र मानिसितर पठायो। फेरि मानीसहरुलाई य ...

المزيد