E-cards
Last Updated 13/10/2021 11:41
Wed, 22 Mar 2023
Shaban 29, 1444
Number of Books 10320

मात्र एक पत्र

मात्र एक पत्र
  • Publisher: islamhouse
  • Year of Publication: 2020
  • Number of Pages: 32
  • Book visits: 1280
  • Book Downloads: 552
  • Book Reads: 272

मात्र एक पत्र

ईशवरले दूत आदमलाई पैदा गरे पछि मात्र एउटा पत्र मानिसितर पठायो। फेरि मानीसहरुलाई यो याद दीलाउनेकोलागि ईश्वरले आफ्ना दूतहरूलाई पठायो -जसरीकि आदम देखि मुहम्मद सम्म -उनीहरु माथी शान्तीहोस- र त्यो योहोकि -सत्य ईशवर -एउटै हो त्यसेको उपास्ना गर
निस्सनदेहः आकाशीय पवित्र पुस्तकहरू जुन यहुदी र ईसार्इ अथवा मुस्लीमहरुसंग छ। अल्लाहको उपस्थित तथा एक्ताको साक्षी दिन छ। यसै कारण यो पुस्तक त्यस एउटा पत्रको सत्यतालाई व्याख्या गर्छ। -र अब यही हो- केही भाषाहरुको अनुवाद जसमा यसको प्रचार प्रसार मानीसहरुको बिचमा सम्भव र आसान हो।

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply