Бегъымбарымрэ и сэхьабэ пщ1ымрэ я гъащ1эр к1эщ1у

Бегъымбарымрэ и сэхьабэ пщ1ымрэ я гъащ1эр к1эщ1у

Бегъымбарыр къызхэк1ар, къызэрыхъуар, зэрап1ар, уэхьий къыхуехыну зэрыщ1идзар, и хиджрэр, дунейм зэрехыжар. Абым и унагъуэр, зауэу зыхэтахэр

Book Author: Абу Джэгьфэр Ат1-Т1эхьауий

Publisher: islamhouse.com

Book Translator: Аматуллах Шэркэси

Book visits: 1768

Book Downloads: 497

МУСЛЪЫМЭНЫМ И БЫДАПIЭ

МУСЛЪЫМЭНЫМ И БЫДАПIЭ

Эта замечательная брошюрка, должна быть знакома каждому мусульманину. В ней собраны многие достоверно пришедшие от Пророка

Book Author: Сэгьид бин Алий бин Уэхф аль-Къэхьт1ани

Publisher: islamhouse.com

Book Translator: Абу Абдурэхьман Дагъыстани

Book visits: 2027

Book Downloads: 518

Гьэкъидэ Т1эхьауия

Гьэкъидэ Т1эхьауия

Мыр Ат1-Т1эхьауи итха гьэкъидэщ, абым япэк1э пэжым тетахэмрэ абым яужь къак1уэхэу ахэр зытетым тетахэм я гьэкъидэр игъэунэхуащ. Псалъэ псынщ1эк1э тхащ, гур1уэгъуэщ

Book Author: Абу Джэгьфэр Ат1-Т1эхьауий

Publisher: islamhouse.com

Book Translator: Жэмболэт Шэркэси

Book visits: 1872

Book Downloads: 511

Аль-1эрбэгьунэ Ан-Нэуэуийэ

Аль-1эрбэгьунэ Ан-Нэуэуийэ

Аль-1эрбэгьунэ Ан-Нэуэуийэ: тхылъ ц1эры1уэщ, хьэдис пл1ыщ1рэ т1урэ мэхъу, щ1эныгъэ зэщымыщхэм епхахэщ, хьэдис къэск1э диным и хабзэ мыхьэнэшхуэ зи1э хэтщ

Book Author: Абу Зэкэрийэ Яхья бин Шэрэф Ан-Нэуэуий

Publisher: islamhouse.com

Book Translator: Аматуллах Шэркэси

Book visits: 2021

Book Downloads: 502