Ejani në shpëtim!

Ejani në shpëtim!

Ejani në shpëtim! “Duke pasur parasysh rëndësinë e praktikimit të mësimeve islame, të cilave pas besimit, me vlerë dhe rëndësi iu paraprinë namazi, na imponohet që të jemi të mobilizuar në sqarimin e këtyre mësimeve si nga këndi i ndriçimit të vlerës së secilit prej tyre, ashtu edhe në shpjegimin praktik se si duhet të kryhet cilido. Prandaj ju ofrojmë këtë udhëzues të ilustruar për mësimin e namazit dhe gabimet që bëhen në të.”

Book Author: Eroll Nesimi

Publisher: Islam House

Book visits: 2341

Book Downloads: 1050

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu Ky është një ndër librat e shkurtra (El Metn) më të njohura. Këto dyzet hadithe janë të përmendura pa zinxhirin e transmetimit dhe përfshinë fusha të ndryshme islame, ku çdo hadith prej tyre konsiderohet si një bazë madhështore e bazave të fesë. Çdo musliman duhet t’i dijë këto hadithe për shkak të rëndësisë së mësimeve të cilat i përmbajnë.

Book Author: Imam An-Nawawi

Publisher: Islam House

Book visits: 3492

Book Downloads: 2094

Dëshiroj të pendohem, por…!

Dëshiroj të pendohem, por…!

Dëshiroj të pendohem, por...! Dëshiroj të pendohem, por... : Ky libërth përmban një parathënie rreth rrezikut të përçmimit të mëkateve, pastaj një koment të shkurtër rreth kushteve të pendimit – Teubes dhe disa udhëzime për shërim të shpirtrave. Libërthi përfundon me disa fetva për të penduarit, të mbështetura në argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe fjalët e Dijetarëve.

Book Author: Muhammed Salih Al-Munajjid

Publisher: Islam House

Book visits: 4066

Book Downloads: 2839

Disa bindje te Shi’iteve

Disa bindje te Shi’iteve

Disa bindje te Shi’iteve Shiitët janë një ndër grupet e devijuara më të përhapura në botën islame. Idetë dhe mendimet e tyre janë nuk përkojnë me burimet Islame. Ky libër flet rreth bindjeve dhe kundërshtimeve të tyre me Islamin. Megjithëse i shkurtër, ky libër me fakte dhe argumente qartëson devijimin dhe rrezikshmërinë e tyre për Islamin dhe myslimanët.

Book Author: Abdullah b. Muhamed Es Selefij

Publisher: Islam House

Book visits: 2489

Book Downloads: 1136

Bisedë e përditshme – Shqipe, Angleze dhe Arabe

Bisedë e përditshme – Shqipe, Angleze dhe Arabe

Bisedë e përditshme - Shqipe, Angleze dhe Arabe Ky libër përmban fjalë dhe biseda në gjuhët: shqip, anglisht dhe arabisht. Libri është

Publisher: Islam House

Book visits: 2789

Book Downloads: 1170

Besimi i Ehli Sunetit

Besimi i Ehli Sunetit

Besimi i Ehli Sunetit Besimi i Ehli Sunetit: Ky libërth përmban sqarimin e akides së Ehli Synetit dhe Xhematit në kaptinën e njësimit të Allahut, emrave të atributeve të Tij si dhe në kapitujt e besimi në Melekë, Libra, Pejgamberë, Botës Tjetër dhe Caktimit të Allahut për të mirë dhe të keqe.

Book Author: MUHAMED SALIH UTHEJMIN

Publisher: Islam House

Book visits: 3131

Book Downloads: 1402

Besimi – Bazat, Esenca, Negacioni

Besimi – Bazat, Esenca, Negacioni

Besimi - Bazat, Esenca, Negacioni Përshkrimi Akideja – Besimi, është pjesa më e rëndësishme që duhet ta dijë myslimani rreth fesë së tij. Ky libër që po u ofrojmë është shkruar në lëmin e akides dhe është ndër librat bashkëkohorë më të njohur. Libri është i bazuar në kuptimin e akides sipas gjeneratave të para islame, i mbështetur në argumente dhe larg devijimeve të grupeve të ndryshme. Libri ka tre kapituj: I pari: Flet për gjashtë kushtet e besimit. I dyti: Flet për thelbin dhe esencën e besimit. I treti: Flet për fjalët dhe veprat që të nxjerrin prej besimit.

Book Author: Muhammad Naim Va-Sin

Publisher: Islam House

Book visits: 3454

Book Downloads: 2084

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam Tevhidi, njësimi i Zotit, është thelbi i besimit islam. Njerëzit janë të urdhëruar ta zbatojnë këtë koncept në tokë, në çdo hap të jetës, që nga ditët e Ademit. Në këtë libër fillimisht sqarohen kategoritë e tevhidit e më pas libri në mënyrë të qartë flet për kategorinë: Tevhidul – Ibade (Njësimin e Allahut në adhurim) dhe sqaron rëndësinë e tij pasi që të gjithë Pejgamberët (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ta) kanë thirrur në të. Libri flet për bindjet dhe veprat e njerëzve të cilat bien në kundërshtim me të, e të cilat fatkeqësisht janë shumë të përhapura në mesin e muslimanëve edhe në ditët e sotme.

Book Author: Bilal Philips

Publisher: Islam House

Book visits: 8870

Book Downloads: 2937

Agjërimi Fakultativ

Agjërimi Fakultativ

Agjërimi Fakultativ

Book visits: 2752

Book Downloads: 2058

Shtyllat e besimit

Shtyllat e besimit

Ky është një libër që flet për kushtet e imanit – besimit duke argumentuar secilën nga ato me argumente të shumta. Libri është botim i Univeristetit Islamik të Medinës i cili mëton të prezantojë kushtet e imanit me një metodë të lehtë dhe sistematizuar mirë.

Book Author: Dekanati për Hulumtime Shkencore pranë Universitetit Islamik të Medinës

Book Translator: Lulëzim Blaka

Book visits: 3250

Book Downloads: 1669

Një Shpjegim i të dhjetit e fundit të Kur’anit fisnik

Një Shpjegim i të dhjetit e fundit të Kur’anit fisnik

Një Shpjegim i të dhjetit e fundit të Kur'anit fisnik An Explanation of The Last Tenth of the Noble Quran

Book visits: 7236

Book Downloads: 2199

Lutjet ditore të muslimanit

Lutjet ditore të muslimanit

Lutjet ditore të muslimanit Kjo broshurë përmbledh lutjet më të rëndësishme ditore të Ajo përmban lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes

Book Author: Gazi b. Ali b. Sulltan ed Dagistani

Publisher: Islam House

Book Translator: Lulzim Susuri

Book visits: 15026

Book Downloads: 2571

Kurani i Shenjtë

Kurani i Shenjtë

Kurani i Shenjtë

Book visits: 7470

Book Downloads: 2293

KUSHTET E IMANIT

KUSHTET E IMANIT

KUSHTET E IMANIT

Book Author: Lulëzim Blaka

Book visits: 8962

Book Downloads: 2458

Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe

Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe

Translation of the Holy Quran meanings in Albanian

Book visits: 20257

Book Downloads: 2916

BESIMI I EHLI SUNNETIT

BESIMI I EHLI SUNNETIT

BESIMI I EHLI SUNNETIT

Book Author: MUHAMED SALIH UTHEJMIN

Book Translator: Shefqet Krasniqi

Book visits: 7380

Book Downloads: 3030