ആരാണ്‌ ആരാധനക്കര്‍ഹനായ ഏകന്‍ ?

ആരാണ്‌ ആരാധനക്കര്‍ഹനായ ഏകന്‍ ?

ലോക സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഏകത്വവും, അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കേണ്ടതിന്റെ അവശ്യകത എന്ത്‌ എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിന്താര്‍ഹവും പഠനാര്‍ഹവുമായ ലേഖനം

Publisher: നിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ട്രൂത്ത്‌, കേരള