నరక విశేషాలు

నరక విశేషాలు

నరక విశేషాలు ఈ పుస్తకంలో నరకంలోని విశేషాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు హదీథుల ఆధారాలతో చక్కగా వివరించారు. దీనిని తెలుగులో జనాబ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు అనువదించారు.

Publisher: HADITH PUBLICATIONS

Book Translator: Mohd. Zakir Umari

స్వర్గ సందర్శనం

స్వర్గ సందర్శనం

స్వర్గ సందర్శనం ”మరి ఎవరయితే తన ప్రభువు ముందు నిలబడవలసి ఉంటుందని భయపడి తన మనసుని దుష్ట వాంఛలకు దూరంగా ఉంచాడో అతని నివాసం స్వర్గం అవుతుంది. అతను దానిలో సదా ఉంటాడు”.(నాజిఆత్‌: 40,41)

Publisher: HADITH PUBLICATION

Book Translator: Muhammad Jeelani