Usuul Assalaasa

Usuul Assalaasa

usuul asslaasah kitaabay shek macammad bin qadulwahhaab bicseeh shek qarba qafar afat korseh yani kinni tamah. tama kitab elle faxxiimannal qafar inkih elle geytu duddannal maqnisimteh tan.

Publisher: islamhouse.com

Book Translator: Qarba bin al-caaji Qarba