Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.

Publisher: Islam House

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam Tevhidi, njësimi i Zotit, është thelbi i besimit islam. Njerëzit janë të urdhëruar ta zbatojnë këtë koncept në tokë, në çdo hap të jetës, që nga ditët e Ademit. Në këtë libër fillimisht sqarohen kategoritë e tevhidit e më pas libri në mënyrë të qartë flet për kategorinë: Tevhidul – Ibade (Njësimin e Allahut në adhurim) dhe sqaron rëndësinë e tij pasi që të gjithë Pejgamberët (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ta) kanë thirrur në të. Libri flet për bindjet dhe veprat e njerëzve të cilat bien në kundërshtim me të, e të cilat fatkeqësisht janë shumë të përhapura në mesin e muslimanëve edhe në ditët e sotme.

Publisher: Islam House

JEESUSE SÕNUM

JEESUSE SÕNUM

JEESUSE SÕNUM Mida õpetas meile Jeesus? Kristluse ja islami algallikaid võrdlev uurimus islami seisukohast.

Book Translator: Kätlin Hommik-Mrabte

Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wet

Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wet

Samenleving en wet zijn onlosmakelijke delen van elkaar. Toen de menselijke gemeenschap zich ontwikkelde, ontwikkelde en vorderde de jurisprudentie zich ook, in dit artikel kan de lezer lezen hoe de islamitische jurisprudentie zich vorderde doorheen de tijd.

Publisher: Coöperatieve Bureau voor Da’wa Rabwa In Riyadh

Book Translator: Yassien Abo Abdellah

Polygynie in de Islam

Het huwelijk is een wettige, sociale en religieuze relatie tussen individuen wat de basis vormt van een familie. Historisch gezien was het huwelijk een sociaal contract tussen een man (de echtgenoot) en een vrouw (de echtgenote). Het huwelijk wordt over het algemeen gezien als een man-vrouw relatie ontworpen om kinderen te krijgen en hen succesvol […]

Book Translator: Yassien Abo Abdellah