E-cards
Last Updated 25/4/2017 4:58
Sat, 20 Jan 2018
Jumaada Awal 3, 1439
Number of Books 9269

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
  • Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
  • nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur'an bằng Việt ngữ
  • Book visits: 2661
  • Book Downloads: 798
  • Book Reads: 808

Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur'an bằng Việt ngữ

User Rating Be the first one

nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur'an bằng Việt ngữ

Leave a Reply