E-cards
Last Updated 15/7/2019 9:58
Mon, 19 Aug 2019
Dhul-Hijjah 18, 1440
Number of Books 10301

Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?

Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?
  • Publisher: www.islamland.com
  • Book Translator: Ahmed Jibril Salas
  • Number of Pages: 142
  • Book visits: 8764
  • Book Downloads: 1985
  • Book Reads: 1865

Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?

Ang pagyakap sa Relihiyong Islam para maging isang Muslim ay walang itinakdang rituwal o seremonya na kinakailangang tuparin ng isang tao at wala ring takdang pook o ng mga partikular na tao na dapat kaharapin.

Ito ay sa dahilang ang Islam ay tuwirang ugnayan ng tao at ng kanyang Tagapaglikha (ang Allah, ) na walang mga tagapamagitan.

Source: islamhouse

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply