E-cards
Last Updated 15/7/2019 9:58
Thu, 02 Jul 2020
Dhul-Qidah 11, 1441
Number of Books 10139

Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?

Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?
  • Publisher: www.islamland.com
  • Book Translator: Ahmed Jibril Salas
  • Number of Pages: 142
  • Book visits: 9307
  • Book Downloads: 2242
  • Book Reads: 2070

Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?

Ang pagyakap sa Relihiyong Islam para maging isang Muslim ay walang itinakdang rituwal o seremonya na kinakailangang tuparin ng isang tao at wala ring takdang pook o ng mga partikular na tao na dapat kaharapin.

Ito ay sa dahilang ang Islam ay tuwirang ugnayan ng tao at ng kanyang Tagapaglikha (ang Allah, ) na walang mga tagapamagitan.

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply