APP
Last Updated 23/7/2018 3:14
Thu, 23 May 2024
Dhul-Qidah 15, 1445
Number of Books 10399

NY FOMBA FANAOVAN’NY MPAMINANY SWALAT

NY FOMBA FANAOVAN’NY MPAMINANY SWALAT
  • Book Editor: ABDALLAH Said Moussa
  • Publisher: islamhouse.com
  • Year of Publication: 2017
  • Number of Pages: 44
  • Book visits: 3450
  • Book Downloads: 1136
  • Book Reads: 923

NY FOMBA FANAOVAN’NY MPAMINANY SWALAT

Ity dia boky bely manazava amintsika an-tsary ny fomba fanaovan’ny Mpaminany Swalat sy ny fomba fanaovana Wozo. Hoy indrindra ny mpanoratra azy ao amin’ny teny fampidirana hoe:

“Indro teny fohy, manazava ny fomba fanaovan’ny Mpaminany (SAW) Swalat; atolotro ho an’ny mpino Islamo rehetra, lahy sy vavy, mba hahatonga an’izay rehetra mamaky azy ity hiezaka haka tahaka azy (SAW) amin’izany, araka ny teniny manao hoe:”Ataovinareo tahaka ny nahitanareo ahy nanao azy ny Swalat”.

Notaterin’i Al-bokhàri”. Koa manentana antsika rehetra mba hamaky an’izany sy hanazava an’izany amin’olona.

Source: islamhouse.com

: