സത്യ സന്ദേശം

സത്യ സന്ദേശം

ആദി മനുഷ്യനായ ആദം മുതല്‍ മുഴുവന്‍ പ്രവാചകന്മാരും ഏക ദൈവത്തില്‍ നിന്ന്‌ സ്വീകരിച്ചു പ്രബോധനം ചെയ്തത്‌ ഒരൊറ്റ സന്ദേശമായിരുന്നു.

Publisher: https://islamhouse.com

Book Translator: മുഹമ്മദ്‌ നാസര്‍ മദനി