E-cards
Last Updated 2/3/2021 10:59
Sat, 22 Jan 2022
Jumaada Thani 19, 1443
Number of Books 10244

Translation of the Meanings of the Noble Qur’an in Vietnamese

Translation of the Meanings of the Noble Qur’an in Vietnamese
  • Publisher: Rowad Translation Center
  • Year of Publication: 2021
  • Number of Pages: 729
  • Book visits: 700
  • Book Downloads: 465
  • Book Reads: 412

Translation of the Meanings of the Noble Qur’an in Vietnamese (By Islam House)

Dịch ý nghĩa nội dung Qur’an sang Việt ngữ Dịch thuật Trung tâm dịch thuật Ruwad

As non-Arabic speakers exceed 90% of the world population, it is impossible to convey the Qur’an and its meanings, arguments, evidence, and miraculousness to them, except through proficient translations in their respective languages. In order to fulfill a part of this duty, Rowad Translation Center, in collaboration with www.Islamhouse.com, which is affiliated to the Islamic Propagation Association in Rabwah, has embarked upon an initiative for explaining and disseminating the meanings of the Qur’an through a number of projects aimed at producing accurate and reliable translations of the meanings of the Qur’an in different languages, then printing them and making them available for free, as well as publishing them on the website of the Noble Qur’an encyclopedia www.quranenc.com

We are greatly pleased to present this new translation – Explanation of the Meanings of the Noble Qur’an in the Vietnamese Language – as a service for English speakers worldwide.

All praise be to Allah Almighty Who facilitated the accomplishment of this work and made it possible. We hope that Allah will make it beneficial and accept it as purely rendered for His sake. We thank everyone who played any part in accomplishing this large-scale project. It is noteworthy that no matter how accurate any translation of the meanings of the Qur’an may be, it will still fall short in conveying the transcendent meanings of the miraculous Qur’anic text, and that the meanings conveyed by this translation is only the product reached by the extent of the team’s knowledge as far as understanding this Sacred Book. Hence, this translation cannot be error-free, as is the case with any human endeavor.

As we always seek to improve these translations on an ongoing basis, you are kindly invited to send your remarks, if any, through the note box next to each verse on the website of the Noble Qur’an encyclopedia www.quranenc.com. For other suggestions or queries, you can contact us via this email: [email protected]

Vì những người không nói tiếng Ả Rập tại thời điểm này chiếm hơn 90% tổng số nhân loại,
nên ánh sáng, ý nghĩa, lập luận, bằng chứng và sự kỳ diệu của Qur’an sẽ không thể truyền
đạt cho họ, ngoại trừ bằng cách tìm những bản dịch thành thạo bằng ngôn ngữ của họ.

Vì công việc dịch nghĩa của Kinh Qur’an còn nhiều yếu kém và thiếu xót cũng như không
được quan tâm đúng mức bằng nhiều ngôn ngữ, và bởi vì muốn thực hiện một phần nhiệm
vụ này, Trung tâm Dịch thuật Rowwad, phối hợp với trang web (www.islamhouse.com)
trực thuộc văn phòng hướng dẫn và tuyên truyền cho cộng đồng người nước ngoài tại
Rabwah, đã bắt tay vào ý tưởng giảng giải và phổ biến ý nghĩa của Kinh Qur’an thông qua
một số dự án nhằm tạo ra các bản dịch chuẩn xác, đáng tin đồng thời nâng cao Kinh Sách
cao quý này bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Sau đó, chúng đã được in, cung cấp miễn
phí và xuất bản trên trang web Bách khoa Toàn thư về Kinh Qur’an (www.quranenc.com).

Chúng tôi rất vui và vinh hạnh giới thiệu bản dịch mới “Nội dung và ý nghĩa của Kinh
Qur’an” bằng Việt ngữ, như một sự phục vụ cho những người nói ngôn ngữ này. Chúng tôi
xin tạ ơn Thượng Đế Toàn Năng đã phù hộ cho chúng tôi hoàn thành công việc này. Chúng
tôi hi vọng tất cả nỗ lực của chúng tôi được Ngài đón nhận, xin Ngài làm cho nó được hữu
ích. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quí đạo hữu đã nỗ lực để hoàn thành dự án vĩ đại này

Source: islamhouse

 

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply