ഹജ്ജും ഉംറയും

ഹജ്ജും ഉംറയും

ഹജ്ജും ഉംറയും ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിലൊന്നായ ഹജ്ജിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മര്യാദകളും കര്‍മ്മാനുഷ്ടാ ...