E-cards
Last Updated 8/5/2022 10:23
Wed, 27 Sep 2023
Rabia Awal 12, 1445
Number of Books 10367

Përmbledhje e dobishme për muslimanin e ri

Përmbledhje e dobishme për muslimanin e ri
  • Year of Publication: 2020
  • Number of Pages: 42
  • Book visits: 1583
  • Book Downloads: 472
  • Book Reads: 479

Përmbledhje e dobishme për muslimanin e ri

Allahu i ka nderuar bijtë e Ademit (njerëzit) dhe i ka ngritur lart mbi shumë prej atyre që i ka krijuar. Allahu i Lartësuar thotë: “Në të vërtetë, Ne i kemi nderuar bijtë e Ademit…” (El Isra, 70) Këtij umeti ia shtoi nderin, ngaqë ia dërgoi Profetin më me vlerë të Tij, Muhamedin ﷺ, ia zbriti Librin më të mirë të Tij, Kuranin e madhërishëm, si dhe qe i kënaqur për ta me fenë e Tij më madhështore që e ligjëroi, Islamin. Allahu i Lartësuar thotë: “Ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin: (sepse) urdhëroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni Allahun. Sikur ithtarët e Librit të besonin, do të ishte më mirë për ta; prej tyre ka besimtarë të vërtetë, por shumica e tyre janë larg udhës së drejtë.” (Alu Imran, 110)

Source: islamhouse

 

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply