E-cards
Last Updated 12/9/2021 9:31
Tue, 05 Jul 2022
Dhul-Hijjah 6, 1443
Number of Books 10302

เพียงแค่ปลายยอดของภูเขาน􀃎้ำแข็ง

เพียงแค่ปลายยอดของภูเขาน􀃎้ำแข็ง
  • Publisher: alandalusgroup
  • Book Translator: อัลอันดะลุสกรุ๊ป
  • Year of Publication: 2021
  • Number of Pages: 16
  • Book visits: 807
  • Book Downloads: 278
  • Book Reads: 152

ค้นพบความงดงามของสิ่งดังกล่าวใน 7 นาที !

เพียงแค่ปลายยอดของภูเขาน􀃎้ำแข็ง

‘ สิ่งดังกล่าว’ …
• เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความตั้งใจที่ดี มีทัศนคติเชิงบวกและมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น
• สอนให้เรารู้จักให้อภัยผู้อื่นและรักผู้อื่นในสิ่งที่เรารักสำ􀃎 หรับตัวเราเอง
• เรียกร้องให้เรายิ้มอย่างจริงใจและมีความร่าเริงและมองโลกในแง่ดี
• นำ􀃎 ทางให้เราปฏิบัติและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพและให้เกียรติ
• สั่งให้เรามีมารยาทที่ดีและพฤติกรรมที่งดงามกับผู้คน
• สอนให้เรามีความอ่อนโยนกับสัตว์ นก และสิ่งแวดล้อมของเรา
• แนะนำ􀃎 ให้เราเคารพและดูแลพ่อแม่ของเราตลอดจนผู้สูงอายุและทำ􀃎 ดีต่อคู่สมรส
ลูก ๆ ของเราและสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ

คุณอยากรู้เกยี่ วกับ ‘สิ่งดังกล่าว’ หรือไม่? ให้ฉันแบ่งปันเพมิ่ เติมกับคุณ! นอกจากนี้
แล้วสิ่งดังกล่าวยัง …

• สนับสนุนเราให้ช่วยเหลือ เลี้ยงดูและสนับสนุนผู้ที่อ่อนแอ ยากจน คนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและทุพพลภาพ
• น􀃎ำทางให้เราเป็นคนใจดี มีจิตกุศลและมีความร่วมมือกัน
• ทำ􀃎 ให้เราเป็นคนคิดบวกโดยการมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครและงานบริการ
ชุมชน
• แจ้งให้เราทราบว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดคือบุคคลที่ทำ􀃎 ตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมาก
ที่สุด
• ยืนยันว่าคนที่มีเกียรติและสูงส่งที่สุดคือบุคคลที่มีความนับถือและความชอบธรรมมาก
ที่สุดซึ่งเป็นบุคคลที่จิตใจของเขาบริสุทธิและปราศจากความอิจฉาริษยา ความเกลียดชัง
และความหยิ่งยโสโอหงั
• กระตุ้นให้เราได้คิดไตร่ตรองและใช้เหตุผลและเพื่อตั้งมั่นความเชื่อและการ
ตัดสินของเราบนพื้นฐานของการพิสูจน์

Source: alandalusgroup

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply