E-cards
Last Updated 25/8/2015 12:11
Thu, 18 Oct 2018
Safar 8, 1440
Number of Books 9976

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด
  • Publisher: Islam House
  • Book Translator: นัศรุลลอฮฺ ฏ็อยยิบ
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 39
  • Book visits: 2650
  • Book Downloads: 1563
  • Book Reads: 1520

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน เป็นบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อซักถามที่ผู้ถือศีลอดมักจะพบบ่อยครั้ง ผู้เขียนได้บรรยายอย่างรวบรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจและเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนกิจการศิยาม

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอด

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอดรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน เป็นบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อซักถามที่ผู้ถือศีลอดมักจะพบบ่อยครั้ง ผู้เขียนได้บรรยายอย่างรวบรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจและเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนกิจการศิยาม

User Rating Be the first one

เจ็ดสิบประเด็นปัญหาว่าด้วยการถือศีลอดรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดทั้งในและนอกเดือนเราะมะฎอน เป็นบทสรุปคร่าวๆ เกี่ยวกับข้อซักถามที่ผู้ถือศีลอดมักจะพบบ่อยครั้ง ผู้เขียนได้บรรยายอย่างรวบรัดง่ายต่อการทำความเข้าใจและเหมาะสำหรับเป็นคู่มือเบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนกิจการศิยาม

Leave a Reply