E-cards
Last Updated 12/3/2019 10:05
Wed, 27 Oct 2021
Rabia Awal 21, 1443
Number of Books 10232

อิสลาม ศาสนาที่สมบูรณ์

อิสลาม ศาสนาที่สมบูรณ์

อิสลาม ศาสนาที่สมบูรณ์

หนังสือเล่มนี้บรรจุเนื้อหาทรงคุณค่าที่อธิบายเนื้อหาหลักอันเป็นภาพรวมของอิสลามครอบคลุมด้านต่างๆ ไว้อย่างรัดกุมและเพียบพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอาน ที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม เช่น ประเด็นเรื่องพระเจ้า คำสอนของพระเจ้า การรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพความเป็นจริงของโลกมุสลิม เป็นต้น นำมาจากเว็บอิสลามมอร์.คอม โดยทีมงานแปลจากฝ่ายศาสนา สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

Sourceislamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply