E-cards
Last Updated 27/9/2021 9:06
Fri, 22 Sep 2023
Rabia Awal 7, 1445
Number of Books 10366

ศาสนทูตองค์สุดท้าย

ศาสนทูตองค์สุดท้าย
  • Publisher: alandalusgroup
  • Book Translator: อัลอันดะลุสกรุ๊ป
  • Year of Publication: 2021
  • Number of Pages: 34
  • Book visits: 1896
  • Book Downloads: 513
  • Book Reads: 282

ค้นพบความงดงามของสิ่งดังกล่าวใน 7 นาที !
ส่วนที่ 7 จาก 7
ศาสนทูตองค์สุดท้าย
มุฮัมมัด (ขอให้ความเมตตาและสันติสุขของอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน) บุตรชายของอับดุลลอฮฺ เกิดที่นครมักกะฮฺ
ประมาณปี ค.ศ. 570 ท่านเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนของท่านในนาม อัลอะมีน (คนที่น่าเชื่อถือ) เมื่อมุฮัมมัดอายุได้สี่สิบ
ปี ทูตสวรรค์กาเบรียลมาหาท่านพร้อมกับวิวรณ์ ในตอนแรก มุฮัมมัดได้รับคำ􀃎 สั่งให้เชิญชวนเฉพาะครอบครัวใกล้
ชิดของท่านเท่านั้นรวมถึงภรรยาของท่านคือพระนางคอดีญะฮฺ เข้าสู่ศาสนาอิสลาม ในเวลาต่อมา วิวรณ์ดังกล่าว
ถูกเปิ ดเผยแก่มุฮัมมัดว่าท่านจะต้องนำ􀃎 สารของอัลลอฮฺไปยังมวลมนุษยชาติทั้งปวง หลังจากนั้น ตลอดชีวิตของท่าน
ท่านได้นำ􀃎 สารนี้ไปยังผู้คนอื่น ๆ เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศและเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบสำ􀃎 หรับมนุษยชาติ ในปี ค.ศ.
632 ศาสดามุฮัมมัดได้จากโลกนี้ไปเมื่อมีอายุได้หกสิบสามปี
ศาสดามุฮัมมัด (ขอให้ความเมตตาและสันติสุขของอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน) ได้รับการขนานนามว่า “ผู้ปิ ดผนึกของ
ศาสดาทงั้ หลาย” ในฐานะศาสดาองค์สุดท้าย ท่านถูกส่งมาเพื่อยืนยันความจริงทั้งหมดที่ได้รับการเปิ ดเผยก่อน
หน้าที่ท่านจะมา รวมถึงพระวรสารดั้งเดิมของพระเยซู (ซึ่งแตกต่างจากพระวรสารในปัจจุบัน)
อัลกุรอานอันประเสริฐได้กล่าวยืนยันว่า “{แต่เป็ นรอซูลของอัลลอฮฺและคนสุดท้ายแห่งบรรดานบี}”
[อัลอะหฺซาบ 33:40]
เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างพระเยซูและตัวท่านเอง ศาสดามุฮัมมัดได้ให้สัญญาว่า “บุคคลใดทศี่ รัทธาในพระ
เยซูแล้วศรัทธาในตัวฉัน บุคคลผู้นั้นจะได้รับผลบุญสองเท่า”
ท่านยังได้กล่าวอีกว่า “ฉันคือผู้ทไี่ กล้ชิดทสีุ่ดกับพระเยซู บุตรของแมรี่จากบรรดาผู้คนทงั้ หลาย เนื่องจากไม่มี
ศาสดาผู้ใดระหว่างเขากับฉัน”
คำ􀃎 กล่าวของท่านศาสดาเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่ามุฮมั มดั ให้เกียรติพระเยซู (ขอให้ความเมตตาและสันติสุขขอ
งอัลลอฮฺจงมีแด่ท่านทั้งสอง) หลังจากนี้ ผมจะพูดถึงคำ􀃎 พยากรณ์ที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล เกี่ยวกับ
การมาของมุฮมั มดั
บุคลิกภาพที่โดดเด่นของศาสดามุฮัมมัด
มุฮัมมัด (ขอให้ความเมตตาและสันติสุขของอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน ) ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มของท่าน ตลอดช่วง
เวลาหลายปี ของการเป็นศาสดาจนถึงวันที่ท่านได้เสียชีวิตลง – ได้รับการยอมรับจากผู้ที่ไม่อคติตลอดระยะเวลาใน
ประวตั ิศาสตร์วา่ เป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่พิเศษและสูงส่งพร้อมดว้ ยอุปนิสยั และศีลธรรมอนั เป็นเอกลกั ษณ์ที่โดดเด่น
ท่านมีความเมตตา ซื่อสัตย์ จริงใจ ใจดีและถ่อมตน ทุกรายละเอียดไม่เพียงแต่คำ􀃎 พูดในที่สาธารณะของท่านเท่านั้น
แต่รวมถึงชีวิตส่วนตวั ของท่านไดรั้บการบนั ทึกไวต้ ามความจริงและเกบ็ รักษาไวอ้ ยา่ งดีจนถึงปัจจุบนั
ท่านเป็นศาสดา ศาสนทูต ครูสอนศาสนา นักปฏิรูปสังคม ผู้นำ􀃎 ทางศีลธรรม ผู้นำ􀃎 รัฐบุรุษ เพื่อนที่ซื่อสัตย์ สหายที่
ดีเยยี่ ม สามีผู้อุทิศตน และพ่อที่เปี่ยมด้วยความรัก ในหนังสือ Muhammad: The Prophet of Islam (มุฮัมมัด: ศาสดาแห่ง
ศาสนาอิสลาม) เรียกท่านว่า “แบบอย่างทสี่ มบูรณ์แบบส􀃎ำหรับมนุษย์” โดยตั้งข้อสังเกตว่า:
บุคลิกภาพของมุฮัมมัดมันเป็ นเรื่องยากทสีุ่ดทจี่ ะรู้ความจริงทั้งหมด ผมสามารถได้มาเพียงน้อยนิดเท่านั้น ช่าง
เป็ นฉากทงี่ ดงามต่อเนื่องน่าตื่นตานัก! นั่นคือมีมุฮัมมัดผู้เป็ นศาสดา มีมุฮัมมัดผู้เป็ นนักรบ มุฮัมมัดผู้เป็ นนักธุรกิจ
มุฮัมมัดผู้เป็ นรัฐบุรุษ มุฮัมมัดผู้เป็ นนักพูดทมีี่วาทศิลป์ มุฮัมมัดผู้เป็ นนักปฏิรูป มุฮัม มัดผู้เป็ นทพี่ งึ่ พิงของบรรดา
เหล่าเด็กกำ􀃎 พร้า มุฮัมมัดผู้เป็ นผู้พิทักษ์บรรดาทาส มุฮัมมัดผู้เป็ นผู้ปลดปล่อยบรรดาสตรีให้เป็ นอิสระ มุฮัมมัดผู้
เป็ นผู้พิพากษา มุฮัมมัดผู้เป็ นนักบุญ ในบทบาททั้งหมดอันงดงามเหล่านี้ ในการดำ􀃎 เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
เหล่านี้ ท่านเปรียบเสมือนวีรบุรุษผู้หนึ่ง
Source: alandalusgroup</a

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply