E-cards
Last Updated 26/9/2021 9:17
Wed, 04 Oct 2023
Rabia Awal 19, 1445
Number of Books 10367

วิวรณ์สุดท้าย

วิวรณ์สุดท้าย
  • Publisher: alandalusgroup
  • Book Translator: อัลอันดะลุสกรุ๊ป
  • Year of Publication: 2021
  • Number of Pages: 24
  • Book visits: 1749
  • Book Downloads: 523
  • Book Reads: 282

ค้นพบความงดงามของสิ่งดังกล่าวใน 7 นาที !
ส่วนที่ 6 จาก 7
วิวรณ์สุดท้าย
อัลกุรอานอันประเสริฐคือวิวรณ์สุดท้าย (พันธสัญญาสุดท้าย) ที่พระเจ้า (อัลลอฮฺ) ทรง
ประทานให้แก่ศาสดามุฮัมมัด อัลกุรอานเป็นธรรมนูญของพระเจ้าที่ได้ประทานลงมาเพื่อวาง
ระเบียบและควบคุมชีวิตของเรา อัลกุรอานกล่าวด้วยความรู้อันสมบูรณ์แบบของผู้สร้างเกี่ยว
กับการสร้างของพระองค์ อัลกุรอานเผยให้เห็นสัจธรรมและเชิญชวนมนุษยชาติเข้าสู่เส้นทาง
แห่งสัจธรรมนั้น อัลกุรอานประกอบด้วยข้อมูลสำ คัญเกี่ยวกับโชคชะตาของมนุษย์ อัลกุรอาน
ให้ความรู้และยกระดับผู้คนไปสู่ระดับสูงสุดทางจิตวิญญาณ ศีลธรรม สติปัญญาและสังคมใน
ขณะที่พวกเขาพยายามทำ ความเขา้ ใจและประยุกตใ์ ชค้ ำ สอนจากอลั กุรอาน
อัลกุรอานคือความมหัศจรรย์อันนิรันดร์ที่มอบให้กับศาสดาองค์สุดท้ายนั่นคือศาสดามุฮัมมัด
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นศาสดาของท่าน ด้วยเหตุนี้ อัลกุรอานจึงมีความเป็นเอกลักษณ์
และหาที่เปรียบไม่ได้ แม้ว่าจะถูกประทานลงมาเมื่อสิบสี่ศตวรรษที่ผ่านมา แต่จวบจนถึง
ปัจจุบันอัลกุรอานก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ในรูปแบบดั้งเดิม
ของภาษาอาหรับ)
อัลลอฮฺทรงดรัสบอกเราในอัลกุรอานว่า {แท้จริงแล้วเราได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา
และแท้จริงเราเป็ นผู้รักษามันอย่างแน่นอน} [อัลฮิจรฺ15:9]
นอกจากนี้ อัลลอฮฺยังระบุไว้ในอัลกุรอานอีกว่า:
{คัมภีร์นี้ ไม่มีความสงสัยใด ๆ ในนั้น เป็ นคำ แนะนสหรับบรรดาผู้ยำ เกรงเท่านั้น คือบรรดา
ผู้ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับ และดำ รงไว้ซึ่งการละหมาด และส่วนหนึ่งจากสิ่งทเี่ ราได้ให้เป็ นปัจจัย
ยังชีพแก่พวกเขานั้น พวกเขาก็บริจาค และบรรดาผู้ทศี่ รัทธาต่อสิ่งทถีู่กประทานลงมาแก่เจ้า
และสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้า และต่อวันปรโลกนั้นพวกเขาเชื่อมั่น}
[อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:2–4]
{จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แน่นอนหากมนุษย์และญินรวมกันที่จะน􀃎ำมาเช่นอัลกุรอานนี้ พวกเขา
ไม่อาจจะน􀃎ำมาเช่นนั้นได้ และแม้ว่าบางคนในหมู่พวกเขาเป็ นผู้ช่วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตาม}
[อัลอิสรออฺ 17:88]

ในหนังสือเล่มนี้ ผมอยากจะแบ่งปันโองการที่งดงามบางส่วนจากมหาสมุทรแห่งถ้อยคำ􀃎 และปัญญาอัน ไร้ขอบเขตของพระเจ้า เพื่อค้นพบสมบัติที่สวยงามและบริสุทธ์ิของพระวจนะของพระเจ้าที่เที่ยงแท้

Source: alandalusgroup

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply