E-cards
Last Updated 12/10/2017 11:54
Thu, 18 Oct 2018
Safar 8, 1440
Number of Books 9976

รากแก้วของไม้ใหญ่ รากฐาน 10 ประการเพื่อการยืนหยัด

รากแก้วของไม้ใหญ่ รากฐาน 10 ประการเพื่อการยืนหยัด

รากแก้วของไม้ใหญ่ รากฐาน 10 ประการเพื่อการยืนหยัด

รากแก้วของไม้ใหญ่ รากฐาน 10 ประการเพื่อการยืนหยัด

กล่าวถึงหลักต่างๆ ทั้งสิบประการที่จะช่วยให้มุสลิมมีความยืนหยัด ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตพบกับความเปี่ยมสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และยังทำให้บ่าวคนหนึ่งประสบกับความสำเร็จและทำให้กิจการงานของเขาเป็นสิ่ง ที่ดีงาม จึงสมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ย้ำเตือนตัวเองและผู้ที่มีความปรารถนาในชีวิตที่ เปี่ยมสุขที่จักต้องเอาใจใส่ต่อการยืนหยัดอย่างจริงจัง เรียนรู้(ในภาคทฤษฎี)และแสดงออกให้เห็นด้วยการปฏิบัติ และให้มันปักหลักอย่างมั่นคงตราบที่ชีวิตจะหาไม่ พร้อมๆ กับการวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ

รากแก้วของไม้ใหญ่ รากฐาน 10 ประการเพื่อการยืนหยัด

รากแก้วของไม้ใหญ่ รากฐาน 10 ประการเพื่อการยืนหยัด

User Rating Be the first one

รากแก้วของไม้ใหญ่ รากฐาน 10 ประการเพื่อการยืนหยัด

Leave a Reply