E-cards
Last Updated 12/3/2019 10:07
Tue, 23 Apr 2019
Shaban 18, 1440
Number of Books 10137

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ
  • Book Editor: ซฟอมอษมาน
  • Publisher: islamhouse.com
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 7
  • Book visits: 172
  • Book Downloads: 49
  • Book Reads: 41

มุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม : ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

เรื่องราวการรับอิสลามของมุสลิมใหม่ นูรอัยดา ดือราแม กับการค้นพบอิสลาม ที่เพิ่มความเชื่อมั่นให้เธอว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเพียงใด และความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าทำให้เธอกล้าที่จะพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ทุกสิ่งที่เป็นอิสลามจะต้องมีทางออกที่ดีเสมอ

Sourceislamhouse

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply