E-cards
Last Updated 9/9/2021 9:02
Fri, 08 Dec 2023
Jumaada Awal 25, 1445
Number of Books 10375

การตอบค􀃎ำถาม สำคัญของมนุษยชาติ

การตอบค􀃎ำถาม สำคัญของมนุษยชาติ

การตอบค􀃎ำถาม สำคัญของมนุษยชาติ

อิสลามตอบค􀃎ำถามที่ส􀃎ำคัญที่สุดของมนุษยชาติ เช่น:
สัจธรรมคืออะไร?
• ใครสร้างเรามา?
• มีพระเจ้าอยู่หรือไม่?
• พระเจ้าที่แท้จริงของเราคือใคร?
• ใครคือศาสดาองค์สุดท้ายของพระเจ้า?
• เราควรเคารพสักการะผู้ใด?
• เราคือใคร?
• เรามาที่นี่ทำ􀃎 ไม?
• จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตายไปแล้ว?
• โลกหน้าจะเป็นอย่างไร?
• ปลายทางสุดท้ายของเรา สวนสวรรค์หรือขุมนรก?
• เราจะบรรลุความสงบในจิตใจ ความส􀃎ำเร็จและความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร?
• เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร?

ด้วยความคิดและหัวใจทมี่ ุ่งค้นหาสัจธรรมของคุณ โปรดอ่านด้วยความบริสุทธิ์ใจและตัดสินด้วยตัวของคุณเอง

อิสลามบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียว (อัลลอฮฺ) ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวล มีเพียงพระเจ้า
ผู้ยิ่งใหญ่ (อัลลอฮฺ) พระองค์นี้เท่านั้นที่ทรงสร้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหมด โลกและภูเขา มหาสมุทรและ
แม่น้ำ􀃎 พืชพันธุ์และป่ าไม้ ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ กาแล็กซีและวงโคจร และกลางวันและกลางคืน สิ่ง
อื่น ๆ ทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่เรารู้จักและสิ่งที่ยังไม่ได้รับการค้นพบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างที่
ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์

อัลลอฮฺได้ทรงสร้างทุกชีวิตบนโลก และพระองค์ได้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง รวมทั้งเวลา อวกาศ
พลังงานและสสาร อัลลอฮฺทรงอภิบาลจักรวาลและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาล และพระองค์ทรง
ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้

กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีบางคนที่กล่าวว่าการดำ􀃎 รงอยู่ของพวกเขานั้นอยู่บนพ้นื ฐานของ ‘ความบังเอิญ’ หรือ
เป็นไปตาม ‘ธรรมชาติ’! เมื่อพูดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว เรามาให้คำ􀃎 นิยามความหมายของธรรมชาติ
กัน! ‘ธรรมชาติ’ คืออะไร?

คุณเห็นด้วยไหมว่าธรรมชาตินั้นประกอบด้วย พืชพันธุ์ ดาวเคราะห์ วงโคจรและกาแล็กซี หุบเขาและ
ภูเขา มหาสมุทรและแม่น้ำ􀃎 โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวและสิ่งอื่น ๆ ? แล้วบรรดาสรรพสิ่งเหล่า
นี้เกิดขึ้นมาเองได้หรือไม่? สิ่งเหล่านั้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาหรือไม่?

 

Source: alandalusgroup

Leave a Reply