E-cards
Last Updated 14/7/2019 9:26
Wed, 31 May 2023
Dhul-Qidah 11, 1444
Number of Books 10335

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim
  • Publisher: www.newmuslimguide.com
  • Year of Publication: 2014
  • Number of Pages: 290
  • Book visits: 4035
  • Book Downloads: 2080
  • Book Reads: 1319

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim

Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging ba- tayan ng iyong pag aaral sa dakilarng pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamaran- gal na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao.

Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na pakikisalamu- ha sa iba’t ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa iyong sarili.

Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur’an at sa Sunnah ng Propeta.

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply