E-cards
Last Updated 19/7/2020 11:36
Wed, 23 Sep 2020
Safar 5, 1442
Number of Books 10160

دین اسلام ماهیّت شرایع عقاید و نظام های آن

دین اسلام ماهیّت شرایع عقاید و نظام های آن
  • Book Translator: ابوخالد شعیب علی خواجه
  • Year of Publication: 2013
  • Number of Pages: 819
  • Book visits: 452
  • Book Downloads: 164
  • Book Reads: 147

دین اسلام ماهیّت شرایع عقاید و نظام های آن

داستان بشر از زمانی که الله تعالی ابوالبشر؛ آدم ÷ را آفرید، شروع می شود؛ وقتی

که اللهأ وی را با دست شریف خود از گِل آفرید و از روح خویش در وی دمید و

اسامی تمامی اشیاء؛ همچون پرندگان، چھارپایان و… را به او آموخت و به منظور اکرام

و گرامیداشت بیشتر آدم ÷، به فرشتگان فرمان داد تا برایش سجده کنند. تمامی

آنان سجده کردند جز ابلیس که از جنّیان بود، او از این کار سر باز زد و تکبّر ورزید.

بنابراین الله وی را از عاَلم فرشتگان پایین آورد و خوار و رانده شده گرداند و لعنت و

بدبختی و دوزخ را نصیب او ساخت.

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply