E-cards
Last Updated 10/10/2017 11:17
Sun, 09 May 2021
Ramadan 27, 1442
Number of Books 10225

Гьэкъидэ Т1эхьауия

Гьэкъидэ Т1эхьауия
  • Publisher: islamhouse.com
  • Book Translator: Жэмболэт Шэркэси
  • Year of Publication: 2016
  • Number of Pages: 11
  • Book visits: 1035
  • Book Downloads: 296
  • Book Reads: 320

Гьэкъидэ Т1эхьауия

Мыр Ат1-Т1эхьауи итха гьэкъидэщ, абым япэк1э пэжым тетахэмрэ абым яужь къак1уэхэу ахэр зытетым тетахэм я гьэкъидэр игъэунэхуащ. Псалъэ псынщ1эк1э тхащ, гур1уэгъуэщ, гъэк1эщ1ащ, ахлю ас-суннэ уэ аль-джэмагьэр зэгур1уащ абым итымк1э, ауэ щ1ып1э зыбжанэм зэрыщыуар ягъэунэхуащ. Щ1эныгъэл1 куэдым а тхылъым ит гьэкъидэри, зэрытха псалъэхэри, мыхьэнэуэ я1эри гур1уэгъуэ ящ1ыу тхыгъэхэр къыдагъэк1ащ.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply