FATIHA EM O DŽUZU AMME Em leskoro iraniba ki Romani čhib

FATIHA EM O DŽUZU AMME Em leskoro iraniba ki Romani čhib

The Title: Translation of the Meanings of Surat Al-Fatihah and Amma Chapter in Romani

Book visits: 2409

Book Downloads: 717