شاركنا في استبيان الموقع
آخر تحديث 26/8/2015 2:33
الجمعة, 28 فبراير 2020
رجب 4, 1441
عدد الكتب 10130

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre
  • الناشر: Islam House
  • سنة النشر: 2009
  • عدد صفحات الكتاب: 44
  • عدد زيارات الكتاب: 1722
  • عدد تحميل الكتاب: 854
  • عدد القراءة: 587

Adabi posjete mesdžida Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem uz dodatak o propisima Hadždža i Umre

Ne postoji ni jedan ibadet a da ga Allah ili Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nisu pojasnili, njegovu kakvoću i način. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hadždž jednom, i taj hadždž je nazvan Hadždžetul veda’ ili hadždž u kojem se oprostio (vede’a) od ljudi. Prilikom toga je pojasnio svome Ummetu kako se obalja hadždž u potpunosti; rekao je: (Uzmite od mene vaše obrede), a u ovoj knjizi ćete naći propise obaljanja hadždža uz propise posjete poslanikove džamije i klanjanja u njoj.

0

0 الإجمالي

5
4
3
2
1

اترك تعليقا