Warum wurden wir erschaffen

Warum wurden wir erschaffen

Haben Sie sich schonmal gefragt warum Sie erschaffen wurden? Warum bin ich hier? Was mache ich in dieser Welt? Warum hat Gott mich erschaffen?

الناشر: islamhouse

مترجم الكتاب: Farouk Abu Anas

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.

الناشر: Islam House

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam Tevhidi, njësimi i Zotit, është thelbi i besimit islam. Njerëzit janë të urdhëruar ta zbatojnë këtë koncept në tokë, në çdo hap të jetës, që nga ditët e Ademit. Në këtë libër fillimisht sqarohen kategoritë e tevhidit e më pas libri në mënyrë të qartë flet për kategorinë: Tevhidul – Ibade (Njësimin e Allahut në adhurim) dhe sqaron rëndësinë e tij pasi që të gjithë Pejgamberët (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ta) kanë thirrur në të. Libri flet për bindjet dhe veprat e njerëzve të cilat bien në kundërshtim me të, e të cilat fatkeqësisht janë shumë të përhapura në mesin e muslimanëve edhe në ditët e sotme.

الناشر: Islam House

JEESUSE SÕNUM

JEESUSE SÕNUM

JEESUSE SÕNUM Mida õpetas meile Jeesus? Kristluse ja islami algallikaid võrdlev uurimus islami seisukohast.

مترجم الكتاب: Kätlin Hommik-Mrabte

Polygynie in de Islam

Polygynie in de Islam

Polygynie in de Islam Het huwelijk is een wettige, sociale en religieuze relatie tussen individuen wat de basis vormt van een fami

مترجم الكتاب: Yassien Abo Abdellah