E-cards
Last Updated 19/10/2017 1:51
Sun, 28 Nov 2021
Rabia Thani 23, 1443
Number of Books 10240

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 178
  • Book visits: 2832
  • Book Downloads: 2181
  • Book Reads: 756

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për:
1. Komentin e qartë të pjesës së fundi të Kuranin, larg paqartësive dhe mospajtimeve duke qenë kësisoj i përshtatshëm për të gjitha nivelet.
2. Të shprehurit e qartë të autorit sidomos në sqarimin e kuptimit të përgjithshëm.
3. I ka ndarë kaptinat e gjata në pjesë ashtu që të jetë më i lehtë studimi dhe kuptimi i tyre.
3. I ka sqaruar fjalët e nevojshme për sqarim ashtu siç janë përmendur në sure.
4. Pas çdo pjese sjell pyetje dhe ushtrime rreth asaj që është prezantuar në atë pjesë.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply