E-cards
Last Updated 19/10/2017 1:51
Sat, 25 Nov 2017
Rabia Awal 6, 1439
Number of Books 9213

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë
  • Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë
  • Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 178
  • Book visits: 765
  • Book Downloads: 213
  • Book Reads: 215

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për:
1. Komentin e qartë të pjesës së fundi të Kuranin, larg paqartësive dhe mospajtimeve duke qenë kësisoj i përshtatshëm për të gjitha nivelet.
2. Të shprehurit e qartë të autorit sidomos në sqarimin e kuptimit të përgjithshëm.
3. I ka ndarë kaptinat e gjata në pjesë ashtu që të jetë më i lehtë studimi dhe kuptimi i tyre.
3. I ka sqaruar fjalët e nevojshme për sqarim ashtu siç janë përmendur në sure.
4. Pas çdo pjese sjell pyetje dhe ushtrime rreth asaj që është prezantuar në atë pjesë.

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për

User Rating Be the first one

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për

One thought on “New Muslims Guide to Hajj and Umrah

Pingback: Islami Data Online » Hajj and Umrah Guide

Leave a Reply