APP

Author: Zeinul Abdeen Al-Rikabi

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Book Description: Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për: 1. Komentin e qartë të pjesës së fundi të Kuranin, larg paqartësive dhe mospajtimeve duke qenë kësisoj i përshtatshëm për të gjitha nivelet. 2. Të shprehurit e qartë të autorit sidomos në sqarimin e kuptimit të përgjithshëm. 3. I ka ndarë kaptinat e gjata në pjesë ashtu që të jetë më i lehtë studimi dhe kuptimi i tyre. 3. I ka sqaruar fjalët e nevojshme për sqarim ashtu siç janë përmendur në sure. 4. Pas çdo pjese sjell pyetje dhe ushtrime rreth asaj që është prezantuar në atë pjesë.

Book Author: Zeinul Abdeen Al-Rikabi

Publisher: Islam House

Book visits: 728

Book Downloads: 198

Ndihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetëNdihmëtar për kuptimin e xhuzit të tridhjetë

Relationships of the Great: Prophet Muhammad Presents HisBrother Jesus to Mankind

Relationships of the Great: Prophet Muhammad Presents HisBrother Jesus to Mankind

Book Description: Relationships of the Great: Prophet Muhammad Presents HisBrother Jesus to Mankind

Book Author: Zeinul Abdeen Al-Rikabi

Book visits: 5307

Book Downloads: 1048

Relationships of the Great: Prophet Muhammad Presents HisBrother Jesus to MankindRelationships of the Great: Prophet Muhammad Presents HisBrother Jesus to Mankind