APP

Author: Bilal Philips

Feja e vërtetë e Zotit

Book Description: Feja e vërtetë e Zotit Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.

Book Author: Bilal Philips

Publisher: Islam House

Book visits: 3601

Book Downloads: 1279

Feja e vërtetë e ZotitFeja e vërtetë e Zotit

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Book Description: Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam Tevhidi, njësimi i Zotit, është thelbi i besimit islam. Njerëzit janë të urdhëruar ta zbatojnë këtë koncept në tokë, në çdo hap të jetës, që nga ditët e Ademit. Në këtë libër fillimisht sqarohen kategoritë e tevhidit e më pas libri në mënyrë të qartë flet për kategorinë: Tevhidul – Ibade (Njësimin e Allahut në adhurim) dhe sqaron rëndësinë e tij pasi që të gjithë Pejgamberët (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ta) kanë thirrur në të. Libri flet për bindjet dhe veprat e njerëzve të cilat bien në kundërshtim me të, e të cilat fatkeqësisht janë shumë të përhapura në mesin e muslimanëve edhe në ditët e sotme.

Book Author: Bilal Philips

Publisher: Islam House

Book visits: 3954

Book Downloads: 1292

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi IslamBazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

JEESUSE SÕNUM

Book Description: Mida õpetas meile Jeesus? Kristluse ja islami algallikaid võrdlev uurimus islami seisukohast.

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Kätlin Hommik-Mrabte

Book visits: 3512

Book Downloads: 1398

JEESUSE SÕNUMJEESUSE SÕNUM

Guds sande Religion

Guds sande Religion

Book Description: Guds sande Religion

Book Author: Bilal Philips

Book visits: 11820

Book Downloads: 2672

Guds sande ReligionGuds sande Religion

Abbreviation of The Evolution of Fiqh

Book Description: Abbreviation of The Evolution of Fiqh

Book Author: Bilal Philips

Book visits: 5325

Book Downloads: 1480

Abbreviation of The Evolution of FiqhAbbreviation of The Evolution of Fiqh

ISLAM ANG IYONG KATUTUBONG KARAPATAN

Book Description: ISLAM ANG IYONG KATUTUBONG KARAPATAN

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Majed S. Al-Rassi

Book visits: 7771

Book Downloads: 2114

ISLAM  ANG IYONG KATUTUBONG  KARAPATANISLAM  ANG IYONG KATUTUBONG  KARAPATAN

Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wet

Book Description: Samenleving en wet zijn onlosmakelijke delen van elkaar. Toen de menselijke gemeenschap zich ontwikkelde, ontwikkelde en vorderde de jurisprudentie zich ook, in dit artikel kan de lezer lezen hoe de islamitische jurisprudentie zich vorderde doorheen de tijd.

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Yassien Abo Abdellah

Publisher: Coöperatieve Bureau voor Da’wa Rabwa In Riyadh

Book visits: 3863

Book Downloads: 1377

Madzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wetMadzaahib en meningsverschillen betreffende de Islamitische wet

Polygynie in de Islam

Book Description: Het huwelijk is een wettige, sociale en religieuze relatie tussen individuen wat de basis vormt van een familie. Historisch gezien was het huwelijk een sociaal contract tussen een man (de echtgenoot) en een vrouw (de echtgenote). Het huwelijk wordt over het algemeen gezien als een man-vrouw relatie ontworpen om kinderen te krijgen en hen succesvol ...

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Yassien Abo Abdellah

Book visits: 3896

Book Downloads: 1362

Polygynie in de IslamPolygynie in de Islam

A busca por Paz Interior

Book Description: A busca por Paz Interior

Book Author: Bilal Philips

Publisher: www.islamreligion.com

Book visits: 5703

Book Downloads: 1905

A busca por Paz InteriorA busca por Paz Interior

Compreenda o Islam e os Muçulmanos

Book Description: Compreenda o Islam e os Muçulmanos

Book Author: Bilal Philips

Book visits: 4669

Book Downloads: 1625

Compreenda o Islam e os MuçulmanosCompreenda o Islam e os Muçulmanos

A Commentary on Surah Al-Buruj

Book Description: A Commentary on Surah Al-Buruj

Book Author: Bilal Philips

Book visits: 6758

Book Downloads: 1888

A Commentary on Surah Al-BurujA Commentary on Surah Al-Buruj

La Vraie Religion

Book Description: La Vraie Religion

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Imrane Abou Shouayb

Publisher: Bureau de prédication islamique de Rabwah (Riyadh)

Book visits: 5002

Book Downloads: 1659

La Vraie ReligionLa Vraie Religion

Hay una verdadera religión

Book Description: Hay una verdadera religión

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Muhammad Isa Garcia

Book visits: 4291

Book Downloads: 1689

Hay una verdadera religiónHay una verdadera religión

Dios se hizo hombre

Book Description: Dios se hizo hombre

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Muhammad Isa Garcia

Book visits: 4418

Book Downloads: 1889

Dios se hizo hombreDios se hizo hombre

El Verdadero Mensaje de Jesucristo

Book Description: El Verdadero Mensaje de Jesucristo

Book Author: Bilal Philips

Book Translator: Muhammad Isa Garcia

Book visits: 4493

Book Downloads: 1691

El Verdadero Mensaje de JesucristoEl Verdadero Mensaje de Jesucristo