APP

Latest Books

Highlighted Books

Translation of the Meanings of the Quran in Yoruba
ALAYE BI IRUN ANABI KI IKẸ ATI ỌLA ỌLỌHUN O MAA BA A TI RI
OOrun didun igi ododo ti orewa nipa ajulo awon iya awon olugbagbo ododo
AWỌN ADUA TI WỌN JẸ AABO FUN MUSULUMI LATI INU AL-QUR’AANI ATI SUNNA
EDC Publications
  • Why Islam? Proofs of Modern Science
  • Fundamentals of Islam
Domestic Workers
To My Beloved Mother
The Foundation of Islamic Faith
Preservation of Qur’an and Sunnah
THE TRUE MUSLIM
The Perfect Believer
An Introduction to Prayer in Islam

Islamic Magazines

The Message -8
The Message -2
The Message -18
The Message -3
The Message -19
The Message -4
The Message -20
The Message -5
The Message -21
The Message -6
The Message -22
The Message -7
The Message -23
The Message -24
The Message -9
The Message -25
The Message -10
The Message -11
The Message -12
The Message -13

Featured Author

islam for christians